Ponuka ubytovania

Prepravný poriadok

ČLÁNOK  I.

Všeobecné ustanovenia

§ 1

1.Snowparadise a.s. poskytuje dopravné služby na lanových dráhach v zmysle  (dopravca) v zmysle: zákona NR SR č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákona NR SR č. 514/2009 o doprave na dráhach

vyhlášky MDPaT SR č. 205/2010 o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach

vyhlášky MDPaT SR č. 245/2010 o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe

vyhlášky MDPaT SR č. 350 o stavebnom poriadku dráh

vyhlášky MDPaT SR č. 351/2010 o dopravnom poriadku dráh.

Poznámka: MDPaT SR od 01.01.2017 má nový názov: Ministerstvo dopravy a výstavby SR(MDV SR)

Základné údaje

2.Snowparadise a.s., poskytuje v stredisku dopravné služby na lanových dráhach:

Veľká Rača – Dedovka
Veľká Rača - Lalíky
Veľká Rača - Marguška

je vlastníkom a prevádzkovateľom predmetných lanových dráh a je zodpovedná za plnenie povinností, ktoré vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov pre vlastníka a prevádzkovateľa lanovej dráhy (ďalej len prevádzkovateľ lanovej dráhy).

3.Snowparadise a.s. na prevádzkovanie dráhy a poskytovanie dopravných služieb na lanových dráhach vlastní platné Povolenia na prevádzkovanie dráhy a platné Licencie na poskytovanie dopravných služieb na lanových dráhach.

4.Tento Prepravný poriadok bol vypracovaný v zmysle § 7 zákona NR SR č. 514/2009 Z.z. § 65 vyhlášky MDPaT SR č. 351/2010.

§  2

1)  Prepravný poriadok upravuje podrobnosti  vykonávania dopravy na lanovej dráhe pri preprave osôb, zvierat a vecí.

2)  Podrobne upravuje vzťahy, ktoré vznikajú pri preprave osôb, zvierat a vecí, medzi dopravcom a účastníkmi prepravy na LD, okrem cenových vzťahov, ktoré upravujú tarify.

3)  Pre vykonanie prepravy na LD na základe osobitnej požiadavky v stave núdze, platia ustanovenia tohoto PPOR len ak tak bolo dohodnuté medzi žiadateľom a dopravcom.

§  3

1)  Zamestnanci dopravcu, ktorí sú poverení kontrolou dopravnej služby  (oprávnení zamestnanci) sú oprávnení dávať cestujúcim pokyny a príkazy potrebné v záujme zaistenia bezpečnosti a plynulosti dopravy na lanovej dráhe. Jedná sa najmä o pokyny, ktoré sa týkajú umiestnenia cestujúcich vo vozňoch (sedačkách), uvoľnenia alebo opustenia priestoru staníc a v obvode dráhy, pripustenia batožín na prepravu a jej správne uloženie, zachovania pokoja a poriadku  v obvode dráhy,  v staniciach,  vo vozňoch .
2)  Zamestnanci dopravcu môžu ďalej vykonávať úkony, ktorými sa zabezpečuje a kontroluje plnenie prepravných a tarifných podmienok ako aj zisťovanie totožnosti cestujúcich 
3)  Zamestnanci dopravcu, ktorí sú oprávnení dávať pokyny  podľa ods.1, 2 ) sú vystrojení jednotným vrchným ošatením (letné a zimné) z ktorého musí byť pre verejnosť zrejmé, že sú zamestnancami prevádzkovateľa LD(viď § 30 odst.1písm. d) zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach).

 

ČLÁNOK  II.

Preprava osôb, zvierat a vecí.

§  4

1)  Cestujúci, ktorý splnil podmienky ustanovené prepravným poriadkom a tarifou LD, má právo na prepravu.

2)   Cestujúci sú povinní uvedomelou disciplínou, dodržiavaním prepravného poriadku a ostatných predpisov súvisiacich s prepravou osôb a pokynov dopravcu prispieť k poriadku, bezpečnosti a plynulosti prepravy na LD.

3)  Doprava na LD je celoročná, okrem času vymedzeného na vykonanie predpísaných úkonov údržby, opráv a skúšok zariadení lanovej dráhy.

4)  O zastavení prevádzky dráhy a dopravy na dráhe (z dôvodu vykonávania predpísaných úkonov údržby, opráv a skúšok zariadení lanovej dráhy, informuje prevádzkovateľ dráhy – dopravca cestujúcu verejnosť aspoň 7 dní vopred výveskami na verejne prístupných miestach staníc, prípadne zverejnením informácie v hromadných oznamovacích prostriedkoch.

§  5

Cestovné poriadky.

1)   Presné časové vymedzenie uskutočňovania prepravy na LD stanovuje cestovný poriadok , ktorý vydáva dopravca v zmysle § 23 zákona o dráhach.

§  6

Právo na prepravu.

1)   Osoba, ktorá splnila podmienky stanovené týmto prepravným poriadkom a tarifou, má nárok aby ho dopravca bezpečne a včas podľa cestovného poriadku prepravil do cieľovej stanice

§  7

Vykonávanie prepravy.

1)   Pravidelná preprava (jazda) sa neuskutoční, ak sa na prepravu neprihlási žiadny cestujúci.
2)   V prípade zvýšeného záujmu cestujúcich môže byť preprava na LD uskutočnená mimo časového intervalu pravidelnej dopravy aj v čase, ktorý nie je určený cestovným poriadkom.
3)   Ak prevádzkový stav LD alebo iné závažné okolnosti nedovolia zabezpečovať ďalšiu dopravu na LD podľa cestovného poriadku a vyžadujú si prerušenie alebo obmedzenie prevádzky LD a tým dopravu na LD, dopravca zabezpečí oboznámenie cestujúcich s obmedzením dopravy, zmenou cestovného poriadku alebo úplnou výlukou dopravy na LD (Pre informovanie cestujúcich platia ustanovenia § 4 ods.4, okrem lehoty informovania 7 dní vopred).

 

4) Preprava cestujúcich na LD Veľká Rača – Dedovka:

    Pri preprave cestujúcich smie byť vozeň(sedačka) obsadená max. 4 dospelými osobami.

4.1.)  Zimná prevádzka – prioritná preprava lyžiarov(podľa snehových podmienok)

   Smerom hore môžu byť cestujúci prepravovaní :

- s lyžami na nohách - obsadenosť vozňa 4 osoby za podmienky, že výstupište vo vratnej  stanici je  upravené pre bezpečný výstup na lyžiach

  - bez lyží - obsadenosť vozňa 2 osoby.

  Smerom dole môžu byť prepravovaní len cestujúci bez lyží na nohách.

4.2.) Letná prevádzka

4.3.)   Dieťa do 10 rokov veku nesmie byť prepravované na sedačke samostatne, ale len v doprovode (prítomnosti) dospelej osoby alebo osoby staršej ako 15 rokov.

5) Preprava cestujúcich na LD Veľká Rača – Marguška:

    Pri preprave cestujúcich smie byť vozeň(sedačka) obsadená max. 4 dospelými osobami.

5.1.)  Zimná prevádzka – prioritná preprava lyžiarov(podľa snehových podmienok)

   Smerom hore môžu byť cestujúci prepravovaní :

- s lyžami na nohách - obsadenosť vozňa 4 osoby za podmienky, že výstupište vo vratnej  stanici je  upravené pre bezpečný výstup na lyžiach

  - bez lyží - obsadenosť vozňa 2 osoby.

  Smerom dole môžu byť prepravovaní len cestujúci bez lyží na nohách.

 

5.2.) Letná prevádzka

 

5.3.)   Dieťa do 10 rokov veku nesmie byť prepravované na sedačke samostatne, ale len v doprovode (prítomnosti) dospelej osoby alebo osoby staršej ako 15 rokov.

 

6) Preprava cestujúcich na LD Veľká Rača – Lalíky:

Pri preprave osôb smie byť vozeň - sedačka obsadená max. 6 osobami; obsadenie vozňa - kabíny je 8 osôb.

 

6.1.) Zimná prevádzka - prioritná preprava lyžiarov  (podľa snehových podmienok)

Preprava cestujúcich smerom hore:

Smerom hore cestujúci s lyžami na nohách na vozňoch - sedačkách, peší cestujúci alebo cestujúci bez lyží na nohách v kabínach.

V poháňacej stanici je nastupovanie cestujúcich s lyžami na nohách, oddelené od nástupu peších cestujúcich do kabín.

Preprava cestujúcich smerom dole:

S ohľadom na  obmedzenú prepravnú kapacitu prepravy smerom dole (len 17 %), sa preprava cestujúcich smerom dole vykonáva výlučne v kabínach.

Preprava cestujúcich vo vozňoch - sedačkách smerom dole je  zakázaná.

 

6.2.) Letná prevádzka:

Preprava smerom hore:

je umožnená tak v otvorených vozňoch – na sedačkách ako aj v kabínach.

 

Preprava cestujúcich smerom dole:

S ohľadom na  obmedzenú prepravnú kapacitu prepravy smerom dole (len 17 %), sa preprava cestujúcich smerom dole vykonáva výlučne v kabínach.

Preprava cestujúcich na sedačkách smerom dole je  zakázaná.

 

6.3.)   Dieťa do 10 rokov veku nesmie byť prepravované na sedačke samostatne, ale len v doprovode (prítomnosti) dospelej osoby alebo osoby staršej ako 15 rokov.

§  8

Prednostná preprava.

1)   Nárok na prednostnú prepravu majú :

a)zamestnanci lanovej dráhy,

b)zamestnanci horskej služby alebo iných záchranných služieb, ktorí sú v službe, ich pomocníci

      a osoby ktoré zabezpečujú záchranné práce, osoby, ktoré utrpeli úraz „zachraňované osoby“ (zákon NR SR č.544/2002 § 8 ods.2)

c)osoby poverené výkonom dozoru alebo osoby príslušných kontrolných orgánov,

d)telesne alebo zdravotne postihnuté osoby,

e)osoby osobitne označené alebo inak identifikované, po osobitnej dohode alebo súhlase zodpovedného vedúceho pracovníka dopravcu .

§  9

Preprava telesne postihnutých (imobilných)osôb

1)  Technické riešenie technologického zariadenia lanovej dráhy neumožňuje jednoduchú prepravu telesne postihnutých osôb na invalidnom vozíku.

2)  V prípade požiadavky o prepravu takejto osoby, ktorá používa  invalidný vozík, musí takáto osoba sama alebo osoba ktorá ju doprevádza, oznámiť už pri zakúpení cestovného lístka príslušnému zamestnancovi dopravcu  svoju požiadavku na prepravu lanovou dráhou a požiadať o pomoc pri doprave takejto osoby (prípadne aj jeho invalidného vozíka) na lanovej dráhe..

3)   Na základe požiadania podľa ods.2), zabezpečí dopravca pomoc pri nastupovaní a vystupovaní telesne postihnutého cestujúceho. Príchod  takéhoto cestujúceho do priestoru nástupišťa si zabezpečuje cestujúci sám (vlastný doprovod).

4)   Pri preprave cestujúceho podľa ods.1), zamestnanci obsluhy v staniciach pomáhajú pri nastúpení a vystúpení takéhoto cestujúceho  zo sedačky.

5)  Preprava cestujúceho podľa ods.1)  na sedačke  môže byť vykonaná len za účasti osoby, ktorá ju doprevádza (vlastný doprovod) alebo po vzájomnej dohode a súhlase takejto postihnutej osoby aj za účasti  iného cestujúceho.

6)   Nastupovanie a vystupovanie cestujúcich podľa ods.1) môže byť vykonávané len pri zastavenom chode vozňa (sedačky) v stanici.

 

§  10

Vylúčenie osôb z prepravy.

1)   Na prepravu nemajú nárok (nemajú prístup na sedačku) alebo z prepravy môžu byť dopravcom vylúčené osoby :

 

a)ktoré javia známky nadmerného použitia alkoholických nápojov, omamných alebo psychotropných látok a osoby, ktoré pre chorobu, mimoriadne znečistenie vrchného ošatenia alebo z iných dôvodov môžu obťažovať alebo inak nepríjemne pôsobiť na spolucestujúcich, prípadne môžu nepriaznivo pôsobiť na bezpečnosť prepravy cestujúcich,

b)ktoré nedodržiavajú prepravný poriadok, pokyny a príkazy oprávnených zamestnancov dopravcu, svojim správaním obťažujú iných cestujúcich alebo inak narušujú (môžu narušiť) bezpečnú a pohodlnú prepravu cestujúcich.

c)bez platného cestovného lístka,  ktorým preukazujú zaplatenie cestovného podľa tarify

d)  s batožinou alebo jeho domácim zvieraťom, ak sú prekážkou bezpečnej, pokojnej a pohodlnej prepravy cestujúcich alebo ak ohrozujú zdravie cestujúcich

 

2) Výška úhrady pri nepreukázaní sa cestujúceho platným cestovným lístkom (v prípade kontroly aj po vystúpení z vozňa), je desaťnásobok základného cestovného bez príplatkov a zliav.

§  11

Preprava batožín.

1)  Cestujúci má právo bezplatne vziať so sebou na sedačku ľahko prenosnú batožinu do hmotnosti

      5 kg (za batožinu sa nepovažujú drobné predmety, ktoré je možné podľa potreby držať v lone alebo v ruke), jedny lyže s palicami.

 

2)   Preprava živých zvierat na vozni - sedačke je povolená len ak sú splnené osobitné podmienky stanovené pre ich prepravu (§ 15).

 

3)   Preprava strelných zbraní je povolená len cestujúcemu, ktorý sa preukáže platným oprávnením nosiť pri sebe príslušnú zbraň. Pri jej preprave je potom cestujúci povinný dodržiavať osobitné predpisy upravuje postup prenosu a prepravy zbraní a streliva.

 

4)   Osoby, ktoré sú oprávnené nosiť strelné zbrane, môžu vziať so sebou spolu so zbraňou primerané množstvo nábojov, ktoré musia byť uložené v opaskoch na náboje v poľovníckych kapsách a podobných na to určených obaloch.

 

5)   Preprava batožiny väčšieho rozsahu a iných veci je vykonávaná osobitne (napr. samostatne vo vozni -  sedačke  alebo na montážnom vozni) za podmienky, že ich preprava je možná s ohľadom na ich rozmery a hmotnosť, technické parametre vozňov a ďalších zariadení lanovej dráhy. Takáto preprava sa vykonáva za osobitnú tarifu, ktorú určuje dopravca .

 

§  12

Vylúčenie batožiny a vecí z prepravy.

1)   Nie je dovolené brať so sebou na sedačku a prepravovať:

a)veci, ktorých preprava je zakázaná príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo opatreniami príslušných orgánov štátnej správy,

b)nebezpečné látky  a predmety1), ktoré svojimi vlastnosťami môžu spôsobiť výbuch, oheň, poškodenie zariadenia lanovej dráhy, poškodenie zdravia a úraz cestujúcich alebo iných osôb, otravu, popálenie, poleptanie a ochorenie ľudí alebo zvierat,

c)nabité strelné zbrane,

d)veci, ktoré môžu spôsobiť poškodenie alebo znečistenie sedadla sedačky,

e)veci, ktoré svojím vzhľadom alebo vlastnosťami (napr. zápach, hniloba  a pod)., môžu obťažovať alebo inak znepríjemňovať prepravu cestujúcim,

§  13

Zodpovednosť za prepravu batožiny.

1)  Dopravca neručí za stratu batožiny a predmety, ktoré sú prepravované spoločne s cestujúcim  (vrátane napr. lyží a ostatného lyžiarskeho výstroja).

2)   Za škodu, ktorá vznikla cestujúcemu počas prepravy na batožinách prepravovaných spoločne s nim alebo na veciach, ktoré mal u seba, zodpovedá dopravca v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka (OZ).

§  14

Preskúmanie  batožiny.

1)   Ak má oprávnený zamestnanec dopravcu pochybnosti o tom, či veci, ktoré chce cestujúci vziať so sebou na sedačku vyhovujú stanoveným požiadavkám (§ 11, § 12), je oprávnený presvedčiť sa v prítomnosti cestujúceho o ich obsahu a povahe.

      V prípade ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí, že obsah batožiny a iné veci sú z prepravy vylúčené v zmysle ustanovení tohoto PPOR, je dopravca oprávnený takúto batožinu, veci (alebo zvieratá) neprepraviť na lanovej dráhe. Cestujúci je povinný takúto batožinu zo sedačky odstrániť.

_________________________________________________

1) Zoznam nebezpečných látok a predmetov stanovujú osobitné predpisy

 

2)   Oprávnený zamestnanec dopravcu je oprávnený vylúčiť z prepravy batožinu alebo inú vec, ktoré chce cestujúci prepraviť , ak môže byť prekážkou bezpečnej, nerušenej a pohodlnej prepravy ostatných cestujúcich alebo ak môže ohroziť zdravie cestujúcich alebo ak to neumožňujú technické parametre vozidla alebo obsaditeľnosť vozidla.

§  15

Preprava zvierat

1)   Cestujúci smie vziať so sebou na sedačku (ako batožinu) drobné domáce alebo iné malé zvieratá, pokiaľ tomu nebránia osobitné predpisy, ak sú uzavreté v klietkach, košoch alebo iných vhodných prenosných schránkach s nepriepustným dnom. Na prepravu schránok so zvieratami platia ustanovenia o preprave batožín.

 

2)  Bez schránky možno vziať do vozňa len domáceho psa. Pre prepravu domácich psov bez schránky sú stanovené nasledovné podmienky:

a)nástup cestujúceho so psom môže byť vykonaný len so súhlasom službukonajúceho zamestnanca dopravcu v stanici,

b)pes musí mať bezpečnostný náhubok,

c)pes nesmie byť chorý, špinavý alebo agresívny,

d)pes musí byť pripútaný a držaný majiteľom (prepravovanou osobou) tak, aby nemohol náhle vyskočiť alebo inak negatívne náhle pôsobiť na bezpečnosť prepravy

e)na jednej sedačke sa smie súčasne prepravovať len jeden pes, toto obmedzenie neplatí, ak sa jedná napr. o dvoch psov, ktorých berie so sebou ten istý cestujúci.

f)na sedačke kde je prepravovaný pes v zmysle horeuvedených podmienok, nesmie byť

      prepravovaný už ďalší cestujúci mimo majiteľa psa resp. osoby, ktorá psa prepravuje.

 

3)   Oprávnený zamestnanec dopravcu môže rozhodnúť o vylúčení z prepravy domáceho alebo iného zvieraťa, ak môže byť prekážkou bezpečnej, nerušenej a pohodlnej prepravy cestujúcich alebo ak môže ohroziť zdravie cestujúcich alebo ak to neumožňujú prepravné podmienky (napr. obsaditeľnosť sedačky).

 

4)   Miestnou úpravou môže dopravca prepravu živých zvierat na prechodnú dobu úplne vylúčiť.

      Toto oprávnenie dopravcu sa nevzťahuje na služobné psy horskej záchrannej služby, ozbrojených síl a bezpečnostných zborov a na vodiacich psov, ktoré doprevádzajú napr. zrakovo postihnuté osoby.

§  16

Povinnosti dopravcu

1)  Dopravca je povinný vykonávať prepravu cestujúcich na LD s odbornou starostlivosťou. Pri preprave je povinný zaisťovať bezpečnosť prepravy cestujúcich, zvierat a vecí.

2)  Dopravca je povinný zverejniť tarifu, na požiadanie cestujúcich podať informácie súvisiace s prepravou na LD, v staniciach zverejniť výňatok z  Prepravného poriadku a na požiadanie poskytnúť k nahliadnutiu úplný Prepravný poriadok.

3) Vozne, ktoré sa použijú na prepravu cestujúcich, musia byť v riadnom technickom stave zodpovedajúcom schválenej technickej spôsobilosti a udržiavané v náležitej čistote.

4)   Vykonávať dopravu na dráhe podľa pravidiel prevádzkovania dopravy na dráhe a licencie, Prevádzkového predpisu a POUS.

5)   Zastaviť prevádzku dráhového vozidla, ktoré ohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb, bezpečnosť majetku alebo životné prostredie nad únosnú mieru.

6)  Predpísaným spôsobom vystrojiť a označiť svojich zamestnancov, ktorí sú oprávnení dávať cestujúcim, odosielateľom a príjemcom pokyny na zachovanie bezpečnosti a plynulosti dopravy na dráhe.

7)  Vykonávať dopravu na  lanovej dráhe podľa cestovného poriadku a tarify.

8)  Informovať cestujúcich  o poskytovaných prepravných službách a cenách za poskytované služby.

 

§  17

Povinnosti prevádzkovateľa lanovej dráhy

1) Predpísaným spôsobom vystrojiť a označiť zamestnancov, ktorí sú oprávnení dávať cestujúcim, odosielateľom a príjemcom v obvode dráhy pokyny na zachovanie bezpečnosti a plynulosti dopravy.

2)   Označiť priestory v obvode dráhy, ktoré nie sú prístupné verejnosti.

3)   Viditeľne označiť názvom stanice, ktoré prevádzkuje.

4) Zabezpečiť informácie na orientáciu cestujúcich v staniciach a  informovanosť cestujúcich o poskytovaných prepravných službách a cenách za poskytované služby.

5)   Zverejniť cestovné poriadky a ich zmeny.

§  18

Povinnosti cestujúcich

1)  Cestujúci sú v záujme bezpečnosti dopravy na lanovej dráhe povinní zachovávať opatrnosť, dodržiavať príslušné zákonné a iné opatrenia dopravcu, poslúchnuť pokyny oprávnených zamestnancov prevádzkovateľa lanovej dráhy a dopravcu, rešpektovať upozornenia a pokyny uvedené na inštalovaných informačných zariadeniach.

2)  Cestujúci ktorý sa nachádza v obvode lanovej dráhy, v priestore staníc a vozňov je povinný poslúchnuť pokyny a príkazy oprávneného zamestnanca prevádzkovateľa dráhy a dopravcu, ktoré smerujú k zaisteniu bezpečnosti a plynulosti dopravy ako aj jeho osobnej bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich. Na vyzvanie oprávneného zamestnanca dopravcu je povinný preukázať svoju totožnosť.

3)  Cestujúci je povinný správať sa tak aby nenarúšal pokojnú, pohodlnú a bezpečnú prepravu ostatným cestujúcim, nepoškodzoval zariadenia vozňa (sedačky) a iné zariadenia prevádzkovateľa dráhy a dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečisťoval vozeň (sedadlo sedačky) a priestory dopravcu, neobťažoval cestujúcich a oprávnených zamestnancov prevádzkovateľa dráhy a dopravcu.

4) Cestujúci je osobne zodpovedný za riadne a bezpečné uloženie nim prepravovanej batožiny a iných vecí pred ich prepravou.

5) Počas prepravy na lanovej dráhy je cestujúcim zakázané :

a)zdržiavať sa bezdôvodne v priestoroch nástupišťa a výstupišťa staníc

b)vykláňať sa z vozňov,  hojdať sa,

c)otvárať  sklopnú opierku na sedačke

d)vyhadzovať zo sedačky počas jazdy akékoľvek predmety a nechať vyčnievať veci z vozidla,

e)fajčiť alebo používať otvorený oheň vo vozni  a v priestoroch nástupišťa a výstupišťa staníc.

6) Cestujúci môžu nastupovať  a vystupovať z vozňov len v priestoroch staníc na miestach na to určených.

7) Ak dôjde k zastaveniu chodu lanovej dráhy, cestujúci je povinný ostať pokojne sedieť vo vozni a počkať na pokračovanie jazdy. Je povinný riadiť sa prípadnými pokynmi oprávnených zamestnancov dopravcu.

8) Po vystúpení z vozňa je povinný čo najskôr opustiť priestor výstupišťa stanice.

9) Cestujúci je povinný zaplatiť cestovné, na výzvu oprávneného zamestnanca dopravcu predložiť ku kontrole platný cestovný lístok (alebo iný doklad oprávňujúci na prepravu) pred nastúpením do vozňa ako aj po vystúpení z vozňa v priestore stanice.

 

ČLÁNOK  III.

Cestovné (prepravné)

§  19

1) Tarifa upravuje sadzby základného cestovného, príplatkov, zliav  a ďalších úhrad, spojených s prepravou cestujúcich, ich batožiny, zvierat a vecí, ako aj podmienky za ktorých sa uplatňuje.

2) Dopravca je povinný zabezpečiť aby určené tarify boli sprístupnené cestujúcej verejnosti v priestoroch staníc v miestach určených k zakúpenie cestných lístkov (pokladne).

3) Cestujúci, ktorý nemá právo na bezplatnú prepravu, je povinný za jednotlivú jazdu alebo za právo na prepravu v určitom časovom období, zaplatiť cestovné určené tarifou.

    Ak cestujúci uplatňuje právo na zľavnené cestovné, je povinný svoje právo bez vyzvania preukázať.

4) Tarifa určuje, za ktoré batožiny je cestujúci povinný zaplatiť prepravné.

5) Deti do 4,99 rokov veku sú prepravované zdarma.

§  20

Nárok na vrátenie cestovného

1)  Cestujúci má právo na  vrátenie cestovného, ak sa doprava na lanovej dráhe neuskutoční alebo v prípade prerušenia alebo obmedzenia dopravy na čas dlhší ako 3 hodiny.

2)  Dopravca vráti cestovné len na základe požiadavky cestujúceho, ktorý je povinný predložiť platný cestovný lístok na deň, v ktorom sa neuskutočnila preprava z dôvodov  uvedených v ods.1.

3)   Cestovné pri čiastočnom uskutočnení prepravy cestujúceho, sa vráti po odpočítaní pomernej časti cestovného za príslušný deň.

4)  Pri vrátení pomernej čiastky musí zodpovedný zamestnanec dopravcu, vykonať zápis o vrátení finančnej čiastky s priloženým platným cestovným lístkom.

5)V iných prípadoch, ako vyplýva z ustanovení ods.1,3, sa cestovné nevracia.

6) Cestujúci nemá nárok na vrátenie cestovného (cestovné sa nevracia) v prípade ak sa preprava neuskutoční z dôvodu  pôsobenia nepriaznivých poveternostných vplyvov (dosiahnutie stanovených medzných hodnôt rýchlosť vetra, nárazového vetra, znížená viditeľnosť, búrky, prerušenia dodávky el.energie, nízka teplota ap.) v zmysle príslušných ustanovení  Prevádzkového predpisu, vylúčenia cestujúceho z dôvodov uvedených v § 10 bod 1/a,b,d, nemoci cestujúceho, strate cestovného lístka, v prípade, že cestujúci sám nemá záujem o dopravu (napr. chce skôr opustiť lyžiarske stredisko).

§  21

Cestovný  lístok

1) Potvrdením o uzavretí zmluvy o preprave osôb a batožín na lanovej dráhe a dokladom o zaplatení cestovného je platný cestovný lístok.

2) Cestovný lístok obsahuje najmä obchodné meno dopravcu, druh cestovného lístka, dobu jeho platnosti, prevádzkový rozsah platnosti (lanová dráha + lyžiarsky vlek a pod.), výšku ceny cestovného.

3) Cestovné lístky sú jednorázové a časové. Jednorázový cestovný lístok oprávňuje cestujúceho na prepravu jedným úsekom alebo obidvoma úsekmi (spiatočný) trate lanovej dráhy. Čas platnosti časových cestovných lístkov určuje tarifa.

4) Časový lístok oprávňuje na prepravu v stanovenom časovom období v rozsahu prevádzkovej platnosti na ktorú bol vydaný.

5) Jednorázový cestovný lístok  a časový cestovný lístok, ktorý nie je vyhotovený na meno cestujúceho, je prenosný.

6)   Časový cestovný lístok na meno je neprenosný.

7)  Z jednorázového cestovného lístka musia byť zrejmé údaje, ktoré umožňujú kontrolu jeho platnosti a správnosti použitia s ohľadom na povahu prevádzky.

8)   Z časového cestovného lístka musia byť zrejmé najmä tieto údaje :

a) druh časového cestovného lístka,

b) čas jeho platnosti,

c) prevádzkový rozsah platnosti (lanovky, vleky, stredisko ap.),

d) výška ceny cestovného lístka,

e) meno (názov) držiteľa cestovného lístka (ak sa jedná o časový cestovný lístok  na meno)

f) názov organizácie (dopravcu), ktorá cestovný lístok vydala.

 

9)  Cestujúci je povinný mať pri sebe platný cestovný lístok po celú dobu prepravy aj v čase vystupovania z vozňa.

10)  Cestujúci bez platného cestovného lístka nebude pripustený na prepravu.

§  22

Výdaj cestovných  lístkov

1)   Výdajňa cestovných lístkov musí byť otvorená najmenej 10 min. pred začiatkom prvej jazdy v dennej prevádzke lanovej dráhy,  resp. pred ďalšími jazdami počas dňa.

2)   Výška ceny cestovného vyznačená na cestovnom lístku musí súhlasiť s cenou ktorú zaplatil cestujúci. Cestujúci je povinný pri preberaní cestovného lístka sa sám presvedčiť či mu bol vydaný podľa požadovaných údajov, najmä či zaplatené cestovné zodpovedá cene vyznačenej na cestovnom lístku, na neskoršiu reklamáciu cestujúceho dopravca neberie zreteľ.

§  23

Kontrola cestovných  lístkov

1)   Cestujúci je povinný na vyzvanie oprávneného zamestnanca dopravcu v čase nástupu i výstupu z vozňa predložiť k nahliadnutiu cestovný lístok resp. preukázať sa dokladom oprávňujúcim na prepravu.

2)  Dopravca je oprávnený uložiť cestujúcemu, ktorý sa nepreukáže platným cestovným lístkom, aby zaplatiť cestovné a úhradu (pokutu). Ak cestujúci nemôže (alebo nechce) na mieste zaplatiť cestovné a úhradu je dopravca od neho oprávnený požadovať aby sa preukázal osobnými údajmi potrebnými na ich vymáhanie.

ČLÁNOK  IV.

Nehody a mimoriadne udalosti pri preprave

§ 24

1)   Pri vzniku nehody a mimoriadnej udalosti (MU) na lanovej dráhe (viď Prevádzkový predpis), v dôsledku čoho ďalšia preprava nebude možná resp. s ohľadom na rozsah a následky vzniku MU, bude vykonaná v mimoriadnom režime, je dopravca  povinný neodkladne informovať cestujúcich vo vozňoch a v staniciach o vzniknutej situácii a ďalšom postupe za účelom ich dopravenia do staníc resp. opustenia vozňov (evakuácii z vozňov).

2)  Ihneď po vzniku MU podľa ods.1) je vedúci prevádzky  LD povinný v prípade potreby urobiť nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poskytnutia prvej pomoci postihnutým osobám, odvoz zranených osôb na odborné lekárske ošetrenie a na odvrátenie prípadne ďalších škôd na zdraví, životoch osôb  a majetku. Ďalej je povinný urobiť opatrenia na zaistenie prípadných svedkov MU a na zaistenie dokumentačného materiálu.

§ 25

Evakuácia cestujúcich z vozňov

1)Ak počas prepravy cestujúcich vznikne na zariadeniach LD porucha v takom rozsahu, že nie je možné bez vykonania opravy pokračovať v jazde, alebo náhla zmena poveternostných podmienok nedovoľuje ukončiť jazdu, pričom chod LD bol zastavený a cestujúci zostali na trati, o ďalšom postupe je povinný neodkladne rozhodnúť vedúci prevádzky LD alebo poverený zástupca. Po zhodnotení situácie vedúci prevádzky LD alebo poverený zástupca  rozhodne o tom, či sa má prikročiť k urýchlenému odstráneniu poruchy, alebo k uskutočneniu evakuácie cestujúcich.

Berie pritom do úvahy počet cestujúcich na trati, a ak má informácie tak ich vek a telesnú  zdatnosť (s ohľadom na rozsah, prácnosť), čas potrebný na odstránenie poruchy, vývoj poveternostných podmienok, pokročilosť dennej doby a pod.

 

2)  O rozhodnutí vykonať evakuáciu cestujúcich z vozňov je vedúci prevádzky LD alebo poverený zástupca povinný ihneď zabezpečiť informovanie všetkých cestujúcich, ktorí zostali na trati. V prípade potreby zabezpečí ich informovanie v priebehu evakuácie.

3)   Ak vedúci prevádzky LD alebo poverený zástupca rozhodne o tom, že je nevyhnutne vykonať evakuáciu cestujúcich, jeho povinnosťou je osobne organizovať a riadiť všetky súvisiace práce a činnosti.

4)  Zamestnanci LD ako aj zamestnanci ďalších organizácií s ktorými je zmluvne dohodnuté poskytnúť prevádzkovateľovi LD pomoc pri evakuácii cestujúcich, sú povinní bez výhrad rešpektovať právomoci vedúceho prevádzky LD resp. povereného zástupcu.

5)   Po ukončení evakuácie cestujúcich , zabezpečí vedúci prevádzky LD resp. poverený zástupca overenie, či na trati nezostal vozeň obsadený cestujúcim.  Potom stanoví ďalší postup pre ukončenie prevádzky LD.

6)   V prípade vykonávania záchrannej akcie je vedúci prevádzky LD resp. poverený zástupca oprávnený vydať príkaz k nástupu do služby aj tým pracovníkom, ktorí v kritickom čase majú voľno.

7)   Pre účely organizačného zabezpečenia je spracovaný  Plán evakuácie cestujúcich z vozňov (ďalej plán evakuácie).

       Plán evakuácie je spracovaný s ohľadom na miestne podmienky ako aj počet a druh použitých (dodaných) záchranných zariadení pre každú lanovú dráhu zvlášť.

8)  Vedúci prevádzky LD resp. poverený zástupca v prípade potreby zabezpečujú privolanie lekárskej záchrannej služby, horskej služby, prípadne požiarnej služby. V prípade nedostatku vlastných pracovníkov pre záchranné práce privolá vedúci prevádzky LD resp. poverený zástupca ďalších zamestnancov z obsluhy lyžiarskych vlekov a obsluhy ostatných LD.

ČLÁNOK  V.

Reklamácie

§  26

1)   Uplatnenie práv cestujúceho z prepravy alebo v súvislosti s prepravou, si musí cestujúci uplatniť u dopravcu, inak zanikajú.  Toto neplatí, ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcim, alebo na veciach, ktoré mal cestujúci u seba, toto právo sa môže uplatniť priamo na súde.

2) Ak sa požaduje vrátenie peňažnej čiastky zaplatenej dopravcovi, na podanie reklamácie je oprávnený ten, kto peňažnú čiastku uhradil – objednávateľ prepravy (oprávnený).

3)  Právo na vrátenie cestovného (v prípadoch podľa § 20 ods.1,2,3), ak nedošlo k uskutočneniu prepravy, môže cestujúci uplatniť len v deň, kedy bol cestovný lístok zakúpený.

4)  Reklamácia sa musí podať len písomne. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky voči dopravcovi a tieto zdôvodniť. Ďalej musí priložiť doklady potvrdzujúce oprávnenosť jeho nárokov a správnosť výšky požadovanej sumy (najmä doklad o zaplatení sumy vrátenie ktorej sa požaduje), zápisnicu vyhotovenú s dopravcom a adresu na ktorú sa má zaslať výsledok reklamačného konania.

5)   Oprávnený musí uplatniť svoje právo u dopravcu bez zbytočného odkladu.

6)  Ak reklama nemá potrebné náležitosti, dopravca vyzve reklamujúceho na jej doplnenie a určí lehotu na jej doplnenie, ktorá nesmie byť kratšia ako 8 dní. Ak sa náležitosti reklamácie doplnia v stanovenej lehote, považuje sa to za riadne podanie reklamácie. V prípade, že reklamujúci v stanovenej lehote nedoplní požadované náležitosti, dopravca sa s takouto reklamáciou nebude zapodievať.

§  27

Zápisnica

1) Okolnosti, ktoré môžu zakladať majetkovú alebo inú zodpovednosť medzi dopravcom a cestujúcim sa zisťujú a dokumentujú spravidla zápisnicou. Takáto zápisnica je podkladom na uplatnenie práv. Zápisnicu spisuje dopravca za prítomnosti dotknutej strany (strán), pokiaľ možno na mieste kde sa zistila okolnosť o ktorej sa táto vyhotovuje.

2) Správnosť zistení obsiahnutých v zápisnici potvrdia podpisom obidve strany, ktoré sa jej zúčastnili.

3)  Ak zúčastnená osoba nesúhlasí s obsahom zápisnice, uvedie v nej s ktorými údajmi a znením nesúhlasí a z akého dôvodu a takto doplnenú zápisnicu podpíše. Ak osoba zúčastnená na spisovaní zápisnice túto odmietne podpísať, je potrebné v zápisnici uviesť jej meno aj dôvody jej odmietnutia.

      Ak s obsahom zápisnice nesúhlasí zamestnanec dopravcu  a v zápisnici neurobí záznam podľa prvej vety, prepravca je povinný dokázať, že údaje v zápisnici nie sú správne.

§  28

Vybavenie reklamácie

1)   Dopravca je povinný vybaviť reklamáciu do 3 mesiacov počnúc dňom nasledujúcim po dni v ktorom bola reklamácia podaná (platí dátum poštovej pečiatky) alebo osobne podaná dopravcovi. Dopravca písomne oznámi reklamujúcemu výsledok (uznanie alebo zamietnutie) reklamácie.

2)   Ak dopravca sčasti alebo úplne zamietne právo uplatňované reklamáciou, je povinný toto stanovisko zdôvodniť.

3)    Za dopravcu vybavuje reklamáciu vedúci prevádzky – náčelník LD, ktorý súčasne spracuje návrh stanoviska, ktorý podpíše výkonný riaditeľ a.s.. 

§  29

Premlčanie a zánik práv z prepravy

1)   Premlčanie práv občanov je upravený príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 

§  30

Záverečné ustanovenie

Tento Prepravný poriadok je vydávaný ako predpis pre organizáciu činností na LD plne rešpektujúci príslušné zákony SR, vyhlášky SR, pokyny dodávateľa LD, technické normy na ktoré sa tieto dokumenty odvolávajú.

 

Prepravný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia a podpísania predsedom predstavenstva a.s.