Ponuka ubytovania

Pravidlá správania sa v Bike parku

1. VJAZD NA TRAŤ A ROZJAZD PO ZASTAVENÍ

Pred vjazdom na trať je cyklista povinný dôkladne sa oboznámiť s traťou a prekážkami, aby posúdil svoje schopnosti zvládnuť jazdu po trati na bicykli. Cyklista, ktorý vošiel na cyklistickú trať, zastavil a po zastavení chce pokračovať v jazde, je povinný sa presvedčiť, či neohrozuje seba alebo iného cyklistu.

2. BEZPEČNOSŤ CYKLISTICKEJ VÝSTROJE

Cyklista môže používať cyklistickú výstroj len v stave, v ktorom výrobca zabezpečuje bezpečnosť pri používaní výrobku. Je nevyhnutné používať prilbu, rukavice, chrániče na lakte, kolená, chrbticu a hrudný kôš.

3. RÝCHLOSŤ A SPOSOB JAZDY

Cyklista jazdiaci na tratiach bikeparku musí mať prehľad pred sebou. Rýchlosť musí prispôsobiť svojim schopnostiam a možnostiam, stavu trate a jednotlivých prekážok.

4. VOĽBA SMERU JAZDY V BIKEPARKU

Cyklistické trate sú jednosmerné štart – cieľ, cyklista musí dodržať smer jazdy určený označením trate.

5. PREDBIEHANIE

Na cyklistickej trati je zákaz predbiehania a cyklista musí dodržať smer jazdy.

6. DODRŽANIE OZNAČENIA

Cyklista je povinný dodržiavať označenie na cyklistickej trate.

7. OHĽADUPLNOSŤ K INÝM OSOBÁM V BIKEPARKU

Každý na cyklistickej trati je povinný správať sa tak, aby nespôsobil škodu sebe a inému a aby neohrozil zdravie a život. Cyklista, ktorý jazdí za ďalším cyklistom nesmie ohroziť pred ním jazdiaceho cyklistu, musí dbať na dostatočný odstup, aby cyklistovi pred ním ponechal voľný priestor na jazdu. Rozstup medzi cyklistami jazdiacich po trati musí byť minimálne 30 m.

8. POSKYTNUTIE PRVEJ POMOCI

Pri úraze na cyklistickej trati je cyklista povinný poskytnúť pomoc a oznámiť úraz obsluhe parku. Ohlasovacie miesto je údolná stanica lanovky.

9. V BIKEPARKU JE ZAKÁZANÉ

Zákaz jazdenia na bicykli pod vplyvom alkoholických nápojov a omamných látok. Zákaz demontáže, úpravy, poškodzovania trate, prekážok a značenia trate. Zákaz vykonávania akejkoľvek činnosti okrem jazdenia na bicykli. Zákaz vstupu chodcov. Zákaz vstupu deťom bez sprievodu zodpovednej osoby. Zákaz používania sklenených nádob. Zákaz fajčiť a vstupovať s otvoreným ohňom. Zákaz tlačenia bicykla proti smeru jazdy. Zakúpením vstupenky a vstupom do areálu bikeparku sa návštevník zaväzuje dodržiavať Pravidlá správania sa v cyklistickom parku a berie na vedomie, že jazdí na vlastnú zodpovednosť a riziko. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za vzniknutú škodu na veciach, zdraví a životoch návštevníkov bikeparku.

UPOZORNENIE

Cyklista jazdí v bikeparku na vlastnú zodpovednosť. Cyklisti do 18 rokov môžu jazdiť v bikeparku len so súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu. Cyklisti do 15 rokov môžu jazdiť v bikeparku len v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu. Jazda v bikeparku ako aj vstup do bikeparku je mimo prevádzkových hodín a bez zakúpenia vstupenky zakázaná. Návštevníkom je povolený vstup do bikeparku len s povolením obsluhy bikeparku. Prevádzkovateľ bikeparku je oprávnený zakázať jazdu v bikeparku cyklistovi, ktorý nedodržiava pravidlá správania sa v bikeparku.

Zakúpením lístka na lanovku sa cyklista zaväzuje dodržiavať Pravidlá správania sa v bikeparku a berie na vedomie, že jazdí na vlastnú zodpovednosť a riziko. Lístok je neprenosný a platí iba pre jednu osobu.

Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za vzniknutú škodu na veciach a zdraví cyklistov.

Cyklista zakúpením lístka do bikeparku prehlasuje, že porozumel Pravidlám správania sa v bikeparku, rešpektuje ich a zaväzuje sa ich dodržiavať.