Náučný turistický chodník

Nástup Dedovka - Náučný chodník Veľká Rača

Nachádzate sa v  Oščadnici - Dedovke pred nástupným informačným panelom Náučného chodníka Veľká Rača. Práve tu sa začína stredne náročný prírodovedno - ochranársky samoobslužný náučný chodník. Čas prehliadky od jeho nástupnej zastávky po poslednú zastávku na vrchole Veľkej Rače so 630 metrovým prevýšením trvá asi 4 hodiny. Je dobre prístupný v lete i v zime, čiastočne vedie po značenom turistickom chodníku. Na každej zo 6 zastávok je na paneli uvedená stručná informácia o tomto území. Podrobnejší popis je v Sprievodcovi náučného chodníka. Neváhajte prosím a vykročte.

Chránená krajinná oblasť Kysuce

Chránená krajinná oblasť Kysuce svojou rozlohou 654, 62 km2 patrí medzi najväčšie veľkoplošné chránené územia na Slovensku. Bola vyhlásená v  roku 1984 za účelom zachovania a zveľaďovania prírodných a krajinárskych hodnôt vyváženej lesnej a poľnohospodárskej krajiny s typickým rozptýleným kopaničiarskym osídlením. Niektoré zachovalé zaujímavé a hodnotné časti živej a neživej prírody boli vyhlásené ako maloplošné chránené územia (MCHÚ) a podľa ich významu im bola určená príslušná územná ochrana. Celkove ich je v  CHKO vyhlásených 16.

 • NPR (Národná prírodná rezervácia) Veľká Rača
 • NPR Veľký Javorník
 • NPR Malý Polom
 • PR (Prírodná rezervácia) Čertov
 • PR Hričovec
 • PR Polkova
 • PR Klokočovské skálie
 • PR Veľký Polom
 • PR Čierna Lutiša
 • PR Klubinský potok
 • PR Zajačkova lúka
 • PR Javorinka
 • PP (Prírodná pamiatka) Korňanský ropný prameň
 • PP Vychylovské prahy
 • PP Vychylovské skálie
 • CHA (Chránený areál) Chmúra

Sídlo Správy CHKO Kysuce je v Čadci
 
Adresa: 
Štátna ochrana prírody SR
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
 
tel.: 041/433 56 06-7 
fax: 041/433 56 08
e- mail: schkokysuce@sopsr.sk

Stanovište 1. - Osídlenie

Prvými osídľovateľmi územia horných Kysúc boli valasi. Títo pastieri z oblasti Východných Karpát tu prišli na prelome 15. a 16. storočia. Ich hlavnou činnosťou bol chov oviec a dobytka, spracovanie mlieka, vlny a kože.

Zakladaním nových osád, rúbaním a klčovaním lesov, získavali pre svoje stáda stále nové pastviny. Neskoršie s prechodom aj na pestovanie poľnohospodárskych plodín budovali terasové políčka. Touto svojou činnosťou výrazne zasiahli do pôvodnej nenarušenej krajiny a vtlačili jej osobitný ráz. Do dneška sa z neho zachovali iba ojedinelé zvyšky, ktoré ešte možno vidieť aj v tomto území. Na valašskú kolonizáciu v16. až 17. storočí pozvoľna nadviazal vznik obcí na kopaničiarskom práve. Prvé valašské sídla pod Veľkou Račou sa spomínajú pod názvom „Diedowa“ v archívnych listinách z roku 1540. Z tohto názvu boli pravdepodobne odvodené aj ďalšie miestne názvy: Zadedová, Dedová a Dedovka. Neskoršie osady nesú názvy ich zakladateľov (Vojtuši, Grófovia, Moskáli).

Stanovište 2. - Lesy

Pôvodne toto územie pokrývali rozsiahle smrekovo-jedľovo-bukové lesy. S postupným osídľovaním časť týchto lesov ustúpila pastvinám a poľnohospodárskej pôde, časť bola neskôr zmenená na prevažne smrekové monokultúry. Lesy sú jednou zo základných zložiek prírodného prostredia. Vytvárajú vhodné životné prostredie pre mnohé druhy rastlín a živočíchov. Vzhľadom na svoju obnoviteľnosť, sú tiež trvalým zdrojom dreva. Pôvodne jedľobučiny sa zachovali len na ťažko prístupných miestach a v súčasnosti ich nachádzame iba na malých plochách pod vrcholom hlavného hrebeňa Veľkej Rače. Vo vrcholnej časti Veľkej Rače sa nachádza aj ojedinelé spoločenstvo jarabinovej smrečiny.

Stanovište 3. - Rekreácia

Morfológia územia a jeho príroda ponúka veľké možnosti letnej, ale najmä zimnej rekreácie a turistiky, ktorá sa v posledných rokoch výrazne podieľa na zviditeľnení kysuckého regiónu. Z hľadiska ochrany prírody a krajiny však prináša aj množstvo negatívnych javov. Veľký počet rekreantov a turistov, ale najmä živelná a nekoncepčná výstavba rekreačných objektov a v neposlednom rade rozmáhajúce sa jazdenie na motocykloch, štvorkolkách a v zime na snežných skútroch, mimo vyznačených trás priamo ohrozuje priľahlé ešte zachovalé prírodné komplexy, čo má nepriaznivý vplyv na pôdny kryt (erózia), faunu a flóru tohto územia.

Stanovište 4. - Národná prírodná rezervácia Veľká Rača

Bola vyhlásená v roku 1976 na výmere 313 ha, s ochranným pásmom o výmere 197 ha z dôvodu ochrany posledných väčších zachovalých pôvodných lesných komplexov v Kysuckých Beskydách. Ide najmä o nízke vrcholové bučiny a jedľové bučiny so smrekom. Zo vzácnych druhov živočíchov sa tu vyskytuje: myšovka vrchovská, ľabťuška vrchovská, ďateľ trojprstý, kuvik vrabčí, tetrov hlucháň, medveď hnedý, vlk dravý a rys ostrovid. Zo vzácnejších druhov rastlín je to: soldanelka uhorská, zvonček hrubokoreňový, rebrovka rôznolistá, horec luskáčovitý, podbelica alpínska a ďalšie horské druhy. Na území Národnej prírodnej rezervácie platí najvyšší piaty stupeň ochrany.

Stanovište 5. - Geológia územia

Územie masívu Veľkej Rače patrí k západnému úseku Magurského flyšového pásma. Je tvorené prevažne zlínskym súvrstvím - kýčerskymi vrstvami s prevahou drobových pieskovcov, menej ílovcov a oščadnickými vrstvami so zelenosivými ílovcami, arkózovými a kremennými pieskovcami mladšieho až stredného eocénu račanskej jednotky. Na tomto podloží sa vplyvom zvetrávania a vegetácie vyvinuli typické pôdy lesného pásma - hnedé lesné pôdy. Z dôvodu rozdielnej priepustnosti hornín aj napriek výdatným zrážkam, nevytvárajú sa v území väčšie akumulácie podzemných vôd. Sú tu tiež ukážky pseudokrasových javov - Malá skalná diera (dlhá 9 m) a Veľká skalná diera (dlhá 22 m), ojedinelé na území Kysúc. Geologický podklad sa rozhodujúcou mierou podieľal na vzniku lesných, rastlinných a živočíšnych spoločenstiev.

Stanovište 6. - Veľká Rača 1236 m n. m.

Stojíte na najvyššom vrchu Kysuckých Beskýd a zároveň aj najvyššom vrchu Kysúc - Veľkej Rači. Morfológia územia je výrazná, predstavuje mohutný horský chrbát tiahnuci sa v smere V- Z až k štátnej hranici s Poľskom, kde dosahuje v najvyššom mieste výšku 1236 m n. m. Vrcholová časť je zároveň najvyššie položeným maloplošným chráneným územím (Národná prírodná rezervácia) v CHKO KYSUCE. Hlavný hrebeň tvorí významné európske dunajsko - viselské rozvodie. Pri priaznivom počasí sú odtiaľto pekné výhľady.

SZ: Kultúrna krajina, v pozadí Moravsko - sliezske Beskydy
SV: Beskydský národný park - ukážka prírodnej krajiny v Poľsku. V pozadí Pilsko 1557 m n. m. a Babia hora 1725 m n. m.
JV: Veľký Rozsutec 1610 m n. m. v Malej Fatre, v pozadí Západné Tatry - Roháče.

Otváracie hodiny

 •  
 •                                        MÁJ , JÚN 2014
 • od 10:30 – 18:00 hod. – každú sobotu a  nedeľu +  1.5., 2.5., 8.5. a 9.5. 
 •        
 • JÚL, AUGUST 2015
  po - pia od 9:00 - 17:00 hod
  so - ne od 9:00 - 18:00 hod
 • SEPTEMBER, OKTÓBER 2015
 •  od 25.10.2015 je letná sezóna ukončená                  
 • V prípade nepriaznivého počasia bude stredisko zatvorené.
Voľné ubytovanie
Typ ubytovania
Príchod:
Deň Mesiac Rok
Noc(í) Izba (y) Deti?
Osôb Deti (vek)
Rozšírené vyhľadávanie
© SITOUR, spol. s r. o.


© 2018 . Snowparadise a.s., office@snowparadise.sk  - Všetky práva vyhradené.

 

Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, s.r.o. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, s.r.o.

Dnes je Sobota 20.10.2018. Meniny má Vendelín, zajtra Uršula.
Horská služba Kysuce: +421- 41- 4382 120
Sunparadise