Mobilná aplikácia Veľká Rača

Lanovky 0/7
Zjazdovky 0/16
Sneh 0 cm
Zobraziť Mapu

Reklamačný poriadok

 1. Každý návštevník je povinný používať prepravné zariadenia len s platným skipasom. Za platný sa považuje skipas, ktorého doba platnosti neuplynula a pre ktorý návštevník spĺňa všetky požadované podmienky. Všetky skipasy sú neprenosné a monitorované systémom Skidata a môže ich využívať len jedna osoba.
 2. Počas každého prechodu cez turniket sa vyhotoví fotografia osoby využívajúcej skipas. Tieto fotografie slúžia na kontrolné účely.                      
 3. Zakúpením skipasu zákazník udeľuje súhlas s využitím svojej osobnej fotografie na kontrolné účely, ako a jej uloženie v kontrolnom systéme na obdobie platnosti oprávnení, uvedených na skipase.
 4. Záloha za čipovú kartu je 2 €. Záloha sa návštevníkovi nevráti v prípade straty alebo poškodenia čipovej karty.
 5. Zlé lyžiarske a atmosférické podmienky ako aj priebežná znížená frekvencia/rýchlosť na vlekoch a lanovkách nepredstavuje základ pre čiastočné vrátenie peňazí za zakúpený skipas.
 6. V prípade prestávky v dodávke elektrickej energie alebo technickej poruchy dlhšej ako 30 minút bude zákazníkom vrátená alikvotná časť cestovného alebo poskytnutá zľava na ďalší skipas.
 7. V prípade výpadku elektrickej energie alebo nepriaznivých poveternostných podmienok znemožňujúcich prevádzku všetkých dopravných zariadení môže prevádzkovateľ vydať náhradné skipasy na iný ľubovoľný termín v sezóne. Finančná náhrada sa neposkytuje.
 8. V prípade, že niektoré zo zariadení (lanovka, vlek) je v prevádzke, náhradný skipas ani finančná náhrada sa neposkytuje.
 9. Ak zákazník subjektívne ohodnotí úpravu zjazdovky za nevhodnú na lyžovanie, náhrada za skipas ani finančná náhrada sa neposkytuje.
 10. Návštevník nemá nárok na náhradu ani predĺženie platnosti skipasu v prípade nevyužitia všetkých dní a neodôvodneného nevyzdvihnutia si skipasu.
 11. Zákazník nemá nárok na dodatočnú výmenu, predĺženie alebo zmenu platnosti skipasu.
 12. V prípade straty, znehodnotenia alebo zabudnutia skipasu nebude návštevníkovi poskytnutá žiadna náhrada.
 13. Návštevník, ktorý bude pristihnutý bez skipasu, uhradí prevádzkovateľovi škodu vo výške ceny denného skipasu podľa platného cenníka + pokutu vo výške 100 % ceny daného typu skipasu.
 14. Návštevníkovi,  ktorý bude pristihnutý s neplatným skipasom alebo so skipasom vystaveným na inú osobu, bude tento skipas odobratý a vzniká mu povinnosť uhradiť prevádzkovateľovi škodu vo výške ceny daného typu skipasu podľa platného cenníka + pokutu vo výške 100 % ceny daného typu skipasu.
 15. V prípade úrazu na svahu je pri reklamácii nevyhnutné predložiť potvrdenie ošetrujúceho lekára s určením pracovnej neschopnosti pacienta. Každý úraz je lyžiar povinný nahlásiť prevádzkovateľovi v Zákazníckom servise - Dedovka 40, 023 01 Oščadnica. Vrátenie peňažnej náhrady za nevyčerpané dni lyžovania sa poskytuje IBA pri viacdenných skipasoch (alikvotná časť). Ak má zranený zákazník zakúpený 4-hodinový, 1-denný alebo večerný skipas, finančnú náhradu neposkytujeme.
 16. Ak dôjde k poškodeniu lyžiarskej výstroje mimo zjazdovky, reklamáciu neakceptujeme.
 17. Miestom uplatnenia reklamácie podľa bodov 7 a 15 je Zákaznícky servis na správe lyžiarskeho strediska v Dedovke.
 18. Pre uplatnenie akejkoľvek reklamácie týkajúcej sa finančnej náhrady za skipasy je nevyhnutné predložiť doklad z registračnej pokladne o zakúpení skipasu.
 19. Kúpou skipasu sa zákazník zaväzuje dodržiavať platný Prevádzkový poriadok a Biely kódex (teda pravidlá pohybu a správania sa na svahu).
 20. Ochrana osobných údajov – spoločnosť Snowparadise a. s. pri spracovaní údajov, týkajúcich sa obchodných podmienok obstarania skipasu postupuje podľa z. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a týmto rešpektuje súkromie fyzických a právnických osôb.